BARNEVERN

Akuttvedtak

Tilbakeføring

Barnevernsinstitusjon

Hjelpetiltak

Barnevern

Barnevernlovens utgangspunkt er at barn skal vokse opp hos sine foreldre. Det skal foreligge svært sterke grunner for at barnet plasseres utenfor hjemmet, i fosterhjem. Avgjørelsen skal fattes ut ifra en «Barnets beste» vurdering.

Vi opplever en stadig økende pågang fra foreldre som ønsker vår hjelp i sin kamp mor barneverntjenesten,  for å beholde barnet boende hjemme hos seg, og vokse opp hos sine biologiske foreldre.

Vi bistår foreldrene under hele prosessen, og hjelper til med å fremme foreldrenes oppfatning av omsorgssituasjonen i hjemmet.

Barneverntjenesten plikter å vurdere å gi foreldrene hjelpetiltak som kan gi tilstrekkelig støtte til at barnet får god omsorg hjemme.

FRI RETTSHJELP

I saker der barneverntjenesten griper inn for å ta over omsorgen for barn, eller foreldrene krever barnet tilbakeført til seg, har foreldrene rett til å få oppnevnt advokat, som betales av det offentlige. Dette betyr at foreldrene har rett til fri rettshjelp, uavhengig av sin inntekt.

Det offentlige betaler kostnadene til advokat under hele prosessen fom at saken bringes inn for fylkesnemnda, og frem til omsorgsspørsmålet er avgjort ved domstolen.

Akuttvedtak

Vi bistår foreldre i situasjon er der barneverntjenesten har grepet inn og fattet et akuttvedtak, som innebærer øyeblikkelig flytting av barnet til beredskapshjem. Foreldrene har anledning til å klage på vedtaket. Vi bistår i å utforme klagen, og hjelper foreldrene under hele prosessen frem til akuttvedtaket er behandlet i fylkesnemnda.

Det er viktig at foreldre, som opplever at barneverntjenesten fatter akuttvedtak, oppsøker advokat raskt, slik at de får råd om hvordan de bør opptre i denne situasjonen. Det er viktig at gjeldende lover blir fulgt, slik at ikke foreldrene, i sin fortvilelse, forverrer situasjonen.

Ved akuttvedtak blir barnet ofte hentet ut fra barnehage eller skole, og foreldrene blir først gjort oppmerksom på dette i etterkant. Det kan utgjøre en voldsom belastning for foreldre å motta en melding om at barna er hentet og at barneverntjenesten vurderer det slik at barna ikke skal tilbake.

Barn over 15 år har egne partsrettigheter. Det betyr at barnet har rett til hjelp fra en egen advokat, som bistår under hele prosessen, med råd og veiledning.

Tilbakeføring

Har barneverntjenesten overtatt omsorgen for barnet, og barnet bor i fosterhjem eller institusjon, har foreldrene en rett til å kreve tilbakeføring av barnet til seg. Vi bistår foreldre som ønsker å gjenforenes med barnet sitt, ved å  bistå  med å utarbeide et krav om tilbakeføring, som sendes til fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker.

Ett år etter at fylkesnemnda har fattet et vedtak om at barneverntjenesten overtar omsorgen for barnet, kan foreldrene kreve barnet tilbakeført til seg. Vi bistår foreldrene under hele denne prosessen, frem til det foreligger vedtak i fylkesnemnda, eventuelt avgjørelse ved domstolen.

Barnevernsinstitusjon

Dersom barnet/ ungdommen viser alvorlige adferdsvansker kan det være aktuelt at barnet/ ungdommen må bo  en periode på institusjon. Institusjon kan også være en løsning dersom ungdommen har hatt mange forskjellige fosterhjemsplasseringer.

Vi bistår foreldre under prosessen fremt til fylkesnemnda, evt domstolen har vurdert hvorvidt det ut ifra en « barnets beste» vurdering er grunnlag for å plassere barnet/ ungdommen i institusjon.  

Hjelpetiltak

Når barneverntjenesten har mistanker om at barnet ikke får god omsorg hjemme hos sine biologiske foreldre, plikter barneverntjnesten å vurdere om hjelpetiltak kan forbedre omsorgssituasjonen.

Aktuelle hjelpetiltak kan variere fra familie ti lfamilie. Vi bistår våre klienter med å fremme forslag til barneverntjenestens slik at barnet kan forbli boende sammen med sine biologiske foreldre. Et vedtak om at barneverntjenesten overtar omsorgen, og derved flytting av barnet til fosterhjem skal være absolutt siste utvei for å sikre barnet god omsorg. Vurdering av aktuelle hjelpetiltak er derfor viktige tiltak for å bidra til å forbedre omsorgssituasjonen i hjemmet.

Eksempel på hjelpetiltak er:

  • Støttekontakt
  • Økonomisk stønad til barnehage/sfo
  • Avlastnings/besøkshjem
  • Miljøarbeider

Barnevern

Vi bistår private parter der barneverntjenesten har besluttet å fremme en sak for fylkesnemnda med krav om at det offentlige skal overta omsorgen for barnet.

Oppdragene innen barnevern består i hovedsak av bistand i forbindelse med  begjæring om akuttplassering, jf barnevernloven §4-6, langvarig omsorgsovertakelse, jf barnevernloven §4-12, og foreldrenes samvær med barna etter evt plassering.

KONTAKT 

Besøksadresse

Torggata 72, 2317 Hamar
Elvegata 19, 2609 Lillehammer

Postadresse

Torggata 72, 2317 Hamar

Org.nr.

915 583 237

E-post

[email protected]

Tlf.:

Fasttlf.: 61270420
Mob.: 92818408
Telefax: 61270421

Kontakt oss

Advokat Wesche jobber for dine interesser i saken
– og for at du som kunde skal føle deg ivaretatt gjennom hele prosessen.