ARV/FAMILIE

Arveoppgjør

Testament

Skifteoppgjør

Samlivsbrudd – samboere

Skilsmisseoppgjør

Samboeravtale

Arveoppgjør

Når en person dør, skal arv fordeles til de etterlatte. Dersom avdøde ikke har opprettet et testament vil arven etter vedkommende fordeles etter arverekkefølgen i arveloven. Arveloven gir bestemmelser om hvordan arven skal fordeles mellom avdødes livsarvinger. 2/ 3 av arven avdøde etterlater seg er pliktdelsarv, og skal fordeles på arvelaters livsarvinger. 

Avdødes ektefelle har rett til ektefellearv. Ektefellearven utgjør 4G dersom arvelater etterlater seg livsarvinger, og 6 G dersom arvelater ikke etterlater seg livsarvinger.

Vi bistår  de etterlatte i gjennomføringen av det økonomiske oppgjøret etter arvelaters død, slik at dødsboskiftet blir gjennomført i henhold til reglene i arveloven.

Testament

Testamenter er underlagt svært strenge formkrav. Det betyr at dersom et testament ikke er skrevet på riktig måte anses det ugyldig, og gis ikke rettsvirkninger etter testators død.

Vi bistår med utforming av testamenter, slik at de fyller formkravene i arveloven.

I tillegg bistår vi testator med råd  og veiledning, der han ønsker å disponere over de verdier han kommer til å etterlate seg. Vi gir forslag og veiledning som bidrar til at testator kan disponere over arven etter seg på en god måte. 

Skifteoppgjør

Mange ønsker å planlegge generasjonsskiftet i god tid før arvelater dør. Ved grundig planlegging kan man oppnå gode og smidige løsninger, som i størst mulig grad sikrer at fremtidige arvinger ikke kommer i konflikt med hverandre. Vi bistår i planleggingen, og gir råd og veiledning i planleggingsprosessen.

Vi har bred erfaring i gjennomføring av arveoppgjør, enten som en rådgiver for arvingene, eller ved å gjennomføre hele det økonomiske oppgjøret etter avdøde.

Økonomisk oppgjør – samlivsbrudd

Ved samlivsbrudd mellom samboere er hovedregelen er at hver av partene tar sitt ved samlivsbruddet. « Det som tas inn i samlivet, tas med ut av samlivet» Fra denne hovedregelen finnes  unntak. Et av unntakene er at man kan ha opparbeidet seg et vederlagskrav i den andres eiendeler eller en sameierandel. Et typisk eksempel på situasjoner der det ofte oppstår spørsmål om vederlagskrav er  ”felles” bolig.  Ofte har  begge har betalt renter og avdrag eller at den ene har betalt renter og avdrag og den andre har betalt andre fellesutgifter. Den ene samboeren kan ha pusset opp boligen den andre eier, og den andre har passet små barn, og betalt andre utgifter.

Tvister knyttet opp mot «felles bolig» oppstår svært ofte.

Vi bistår i prosessen, og prøver å komme til gode løsninger for partene, evt bistår partene under rettsbehandlingen dersom  partene ikke blir enige, og saken må løses  ved domstolen.

Skilsmisse

Ekteskapslovens hovedregel er at ektefellenes samlede formue skal fordeles likt etter at det er gjort fradrag for gjeld. Enkelte eiendeler kan imidlertid unntas fra deling og skal dermed ikke inngå i delingsgrunnlaget overhodet. Dersom en av ektefellene har eiendeler, som han mener er unntatt fra deling, har ektefellen et « skjevdelingskrav».

Vi bistår i skifteoppgjøret, og prøver å komme til løsninger, som begge parter kan leve med. Dersom partene ikke blir enige om det økonomiske oppgjøret, bistår vi til gjennomføring av en rettslig behandling ved domstolen.

Samboeravtaler

En god samboeravtale i et samboerforhold kan sikre at partene skilles som venner, og klarer å opptre som gode samarbeidsparter ved et samlivsbrudd. Har samboerne felles barn, eller særkullsbarn er det mange spørsmål som vil måtte løses ved et samlivsbrudd. En god saboeravtale er derfor en viktig investering for avklarte rammer under samlivet, og  et godt samarbeid etter et samlivsbrudd.

Vi bistår samboere med å gi forslag til løsninger, og utarbeide praktiske og gode samboeravtaler, som gir partene trygghet og forutsigbarhet i samlivet.

KONTAKT 

Besøksadresse

Torggata 72, 2317 Hamar
Elvegata 19, 2609 Lillehammer

Postadresse

Torggata 72, 2317 Hamar

Org.nr.

915 583 237

E-post

[email protected]

Tlf.:

Fasttlf.: 61270420
Mob.: 92818408
Telefax: 61270421

Kontakt oss

Advokat Wesche jobber for dine interesser i saken
– og for at du som kunde skal føle deg ivaretatt gjennom hele prosessen.