ARBEIDSRETT

I mer enn 40 år har advokat Annicken Iversen og Heidi Lill Mollestad Oppegaard jobbet med HR & Arbeidsrett i henholdsvis NHO og VIRKE. Underveis har de blitt godt kjent med utfordringene til mange ulike virksomheter innen industri, bygg og anlegg, handel og tjenesteyting. Dette har gjort vårt advokatsamarbeid til spesialister innenfor kollektiv og individuell arbeidsrett – noe våre klienter innen privat og bedriftsmarkedet nyter godt av.

KJERNEKOMPETANSE

 • Arbeidsavtaler
 • Ansettelser og prøvetid
 • Personalhåndbøker
 • Arbeidstid; overtid, gjennomsnittsberegning, skift og rotasjon
 • Kunde- og konkurranseklausuler
 • Omstilling, nedbemanning og omorganisering
 • Varsling
 • Individuelle oppsigelser, suspensjon, avskjed
 • HMS og Internkontroll
 • Sykefravær
 • Konflikthåndtering
 • Spørsmål vedrørende tariffavtaler
 • Allmenngjøring, påseplikt, solidaransvar og utsendingsdirektivet (minstelønn, reise- kost og losji)
 • Lærlinger
 • Midlertidig ansettelser

STRAFFERETT

Forsvareroppdrag

Den som etterforskes bør rådføre seg med en forsvarer på et tidlig tidspunkt, gjerne før man avgir politiforklaring. Våre advokater kan bistå til å få en forståelse av årsaken til at en har fått mistanke rettet mot seg, og sikre at både plikter og rettigheter ivaretas for den som er under etterforsking. Som mistenkt, siktet eller tiltalt i en straffesak har man rett til å bli representert av en offentlig oppnevnt forsvarer, både overfor politiet som etterforsker saken og overfor domstolene. Våre advokater har solid erfaring fra alle typer straffesaker, gjennom 15 år som etterforskningsledelse i store alvorlig saker og erfaring fra bruk av alle typer politimetoder. Fritt forsvarervalg innebærer at man fritt kan velge hvilken advokat en vil ha som forsvarer. Ta gjerne kontakt med advokat Hanne Wesche på Hamar eller Lillehammer, så vil vi velge den advokaten i vårt firma, som er best egnet til ditt forsvareroppdrag.

Bistandsadvokatoppdrag

En bistandsadvokat skal ivareta dine interesser både under etterforskningen og i en eventuell rettssak dersom du er blitt utsatt for en straffbar handling. Bistandsadvokaten kan etter ditt ønske begjære besøksforbud, fremme krav om erstatning, søke om voldsalarm eller om hemmelig adresse. Våre advokater med lang erfaring som påtalejurist har hatt ansvaret for alvorlige vold og sedelighetssaker og har utarbeidet håndbok for politiet i menneskehandelsaker. Våre advokater har videre arbeidet med å få etablert Barnas Hus og handlingsplan mot vold i nære relasjoner.

Hvem har rett på bistandsadvokat?

 • Voldtekt
 • Familievold
 • Incest
 • Menneskehandel
 • Tvangsekteskap
 • Kjønnslemlestelse
 • Seksuell omgang med barn under 16 år
 • Den som har fått betydelig skade etter voldshandlinger vil også kunne ha krav på bistandsadvokat.

KONTAKT 

Besøksadresse

Torggata 72, 2317 Hamar
Elvegata 19, 2609 Lillehammer

Postadresse

Torggata 72, 2317 Hamar

Org.nr.

915 583 237

E-post

[email protected]

Tlf.:

Fasttlf.: 61270420
Mob.: 92818408
Telefax: 61270421

Kontakt oss

Advokat Wesche jobber for dine interesser i saken
– og for at du som kunde skal føle deg ivaretatt gjennom hele prosessen.