BARNEFORDELING

Samvær

Foreldreansvar

Fast bosted / daglig omsorg

Samvær

Vi bistår i prosesser og tvister mellom foreldre, som ikke bor sammen, for å finne gode løsninger for samvær mellom foreldre og barn. Samværssåørsmålet er viktig å avklare når foreldrene ikke lenger bor sammen. Den forelder som barnet ikke bor sammen med har rett til samvær med sitt barn. Likeså har barna rett til samvær med begge sine foreldre. Dette er en lovfestet rett barn og foreldre har gjennom barneloven. Begge foreldrene har ansvar for å sørge for at barnet får gjennomført samvær med begge sine foreldre. Omfanget av samværet må vurderes i hvert enkelt tilfelle. Utgangspunktet for vurderingen er hva som anses for å være «Barnets beste».

Vi bistår foreldrene med å lage gode avtaler om samvær, og gir råd om hvilke forhold som bør tillegges vekt ved  inngåelse av en samværsavtale, og i en eventuell prosess for domstolen.

Vi har bred prosedyre erfaring, og bistår  foreldre under hele prosessen dersom saken bringes inn for domstolen for en avgjørelse.

Foreldreansvar

Mange tror at foreldreansvar og spørsmålet om fast bosted har samme betyding. Det er ikke riktig. Barnet har rett til å få omsorg, og bli ivaretatt av de som har foreldreansvaret. Når foreldre bodde sammen når barnet ble født, har vanligvis begge foreldrene del i foreldreansvaret. Dersom foreldrene ikke bodde sammen da barnet ble født, og paprtene ikke har inngått ekteskap, har vanligvis mor foreldreansvaret alene. Ofte signerer  far et skjema vedrørende foreldreansvar allerede på sykehuset når barnet blir født.

De som har foreldreansvaret for barnet har en rett og plikt til å ta avgjørelser for barnet når det gjelder viktige personlige forhold. Felles foreldreansvar innebærer at begge foreldrene må gi sitt samtykke i spørsmål som gjelder pass, flytting ut av landet, alvorlige medisinske inngrep, og spørsmål om religionstilhørighet.

Selv om foreldrene har felles foreldreansvar kan begge foreldrene, hver for seg, ta barnet med seg på korte utenlandsturer, uten at skriftlig samtykke er påkrevet.

Ved samlivsbrudd er hovedregelen at foreldrene beholder felles foreldreansvar for barnet. Foreldreansvar er knyttet til overordnede spørsmål knyttet til omsorgen for barnet, og må ikke blandes med begrepet fast bosted/ daglig omsorg.

Offentlige anskaffelser

Daglig omsorg og fast bosted er to begrep, med samme betydning. Når foreldrene ikke lenger bor sammen må barna ha en avtale om fast bosted. Dette kan avtales som 50/50 bosted hos hver av foreldrene, eller foreldrene kan bli enige om at barnet bor fast hos den ene forelder, og har samvær med den andre forelderen. Dersom foreldrene ikke blir enige om hvor barnet skal bo fast, må saken bringes inn for domsmtolen for en avgjørelse. Domstolen vil da vurdere foreldrenes krav om bosted og samvær, og avgjør hvor barnet skal bo fast, og hvilket samvær barnet skal ha med den andre forelderen etter en vurdering av «barnets beste».

Vi har mange års erfaring fraløsning av saker etter barneloven, og bistår foreldre både under prosessen for å prøve å komme til en enighet utenfor domstolen, og under behandlingen av tvisten ved domstolen.

Den som har den daglige omsorgen for barnet bestemmer i alle dagligdagse spørsmål vedrørende barnet. Også den av foreldrene barnet ikke bor hos har rett til informasjon om barnets helse, skolehverdagen. Dette innebærer at begge foreldre har rett til å delta på foreldremøter ved barnehage og skole.

KONTAKT 

Besøksadresse

Torggata 72, 2317 Hamar
Elvegata 19, 2609 Lillehammer

Postadresse

Torggata 72, 2317 Hamar

Org.nr.

915 583 237

E-post

[email protected]

Tlf.:

Fasttlf.: 61270420
Mob.: 92818408
Telefax: 61270421

Kontakt oss

Advokat Wesche jobber for dine interesser i saken
– og for at du som kunde skal føle deg ivaretatt gjennom hele prosessen.